Xoloitzcuintle

Xoloitzcuintle

Xoloitzcuintle Standard Mex. Ch. Tenango WT 4.9.2004 (Moctecuzoma-Cempasuchil) Z: Arenas, Mexiko